ปัญหาการแตกร้าวในอาคาร

ปัญหาการแตกร้าวในอาคารชนิดที่ ๑ การแตกร้าวที่ไม่เป็นอันตราย มีลักษณะเป็นเส้น เล็กๆ ขนาดเท่าเส้นผม เช่น การแตกร้าวลายงาของผนังปูนฉาบ การแตกร้าวของผิวหินขัด การแตกร้าวของกรวดล้างทรายล้าง การแตกร้าวของพื้นโรงรถ เป็นต้น ถึงแม้การ แตกร้าวเหล่านี้จะไม่อันตราย ก็ควรที่จะซ่อมแซมดูแลให้อยู่ในสภาพเดิม เพราะรอย แตกร้าวเหล่านี้จะส่งผลด้านความสวยงาม รวมทั้งบางจุดอาจเกิด การรั่ว-ซึมได้

ชนิดที่๒การแตกร้าวที่เป็นอันตราย เช่น การแตกร้าวของ เสา คาน พื้น แตกร้าวจนมองเห็นเหล็กภายใน รอยแตกร้าวเหล่านี้ จะเป็นเล้นใหญ่มากกว่า 0.๕ มม. หรือขนาดที่ปลายดินสอกด สามารถสอดเข้าไปในรอยแตกได้

บ้านที่มีการทรุดที่ไม่เท่ากัน จะแสดงอาการดังนี้

๑. ผนังมีรอยร้าวเฉียงเส้นเดียว ทำมุมกับพื้นประมาณ 45 องศา

๒. รอยร้าวจะขยายความกว้างและความยาวขึ้นเรื่อย ๆ

๓. มีปูนหลุดร่อนออกมาจากเสา คาน และพื้น

๔.ประตู หน้าต่าง เปิด-ปิด ยากขึ้น

๕. ระบบท่อน้ำ รั่ว-แตก ไม่มีสาเหตุ

๖. บ้านจะมีเสียงดังในบางครั้ง

๗. มีรอยร้าวเกิดขึ้นตามมุมเสา

คำถาม ผนังด้านทิศตะวันตกแตกร้าวมาก มีรอยแตกร้าวลายงาไปทั่วรวมทั้งที่มุมวงกบทุกๆ วงด้วยจะทำอย่างไรดี
คำตอบ ลักษณะของผนังที่แตกร้าวลายงาไปทั่ว สามารถ แกไขได้ด้วยการใช้เคมีอุดโปิวผนังแล้วทาสีทับ ถ้าการแตกร้าว ที่ผนังมีขนาดประมาณ ๐.4 มม. หรือเท่าไส้ดินสอสอดลงไปได้ให้เซาะร่องแล้วฉาบด้วยปูนซ่อมเอนกประสงค์ ที่มีขายตามร้าน จำหน่ายวัสดุก่อสร้างทั่วไป ถุงละ ๕ กิโลกรัม แค่นำออกมาผสม นํ้าก็ใช้งานได้ทันที

ส่วนที่มุมวงกบที่มีการร้าวซ่อมได้ ๒ วิธี คือ

วิธีที่ ๑ สกัดให้ร่องลึกประมาณ ๑ ซม. ใช้ใบตัดปูน (ลูกหมู) ตัดให้เป็นรูปสีเหลี่ยมแล้วฉาบทับด้วยปูนซ่อมเอนกประสงค์หรือปูน ฉาบ

วิธีที่ ๒ สกัดให้ร่องลึกประมาณ ๑/๒ ซม. ไปตามแนวร้าวแล้วอุดด้วยโพลียูลิเทนสีเทา (โพลียูลิเทนเป็นหลอดคล้ายชิลิโคน)

คำถาม คานปูนร้าวที่บริเวณขอบๆ ทั้งบนและล่าง จนมอง เห็นเหล็กจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ให้ใช้คํ้ายันคํ้าคานเอาไว้ จากนั้นสกัดปูนบริเวณ ที่ร้าวใช้แปรงลวดปัดเอาสนิมออกให้หมด เข้าไม้แบบเทด้วยปูนไม่หดตัวหรือปูนเกร๊าท์ก็จะแก้ปัญหาได้
คำถาม บ้านสร้างมา ๒๖ ปีเศษ เสาแตกร้าวจนเห็นเหล็กจากโคนเสาสูงประมาณ ๑ เมตรกว่า เป็นแบบนี้ ๔ ต้น จะแก้ไข อย่างไรดี
คำตอบ เสาแตกร้าวในลักษณะนี้ อย่าซ่อมพร้อมกันทั้ง ๔ ต้น ควรซ่อมทีละต้น และต้องคํ้ายันยึดโยงให้ดี เพราะเสาบ้าน เป็นจุดที่รับนํ้าหนักทั้งหมดของบ้าน ซึ่งถ่ายนํ้าหนักลงไปที่ฐานราก วิธีซ่อมคือ สกัดปูนที่แตกร้าวออก ถ้าเหล็กเส้นข้างในเป็นสนิมมากควรตัดทิ้งแล้วเสริมทดแทนลงไป
คำถาม ที่ใต้ท้องบันไดแตกร้าวปูนหลุดร่อนออกมาเป็นจุด แก้ไขอย่างไร
คำตอบ ให้สกัดปูนบริเวณที่กระเทาะหลุดร่อนจนเห็นเหล็กออกทุกๆ จุดครับ ทำการขัด ปัดสนิมเหล็กให้สะอาด ใช้ปูนซ่อม เอนกประสงค์ฉาบทับลงไปหรือจะใช้ปูนฉาบผิวคอนกรีตฉาบทับลงไป จะทำให้ผิวงานออกมาเหมือนเดิม

TIPS: สนิมแดง หมายถึง สนิมที่เกาะอยู่บนผิวเหล็ก เมื่อลองเอานิ้วป้ายดูจะพบว่ามีสีแดงติดตามนํ้าออกมาผิวเหล็กจะไม่ผุกร่อนส่วนสนิมขุม หมายถึง สนิมที่เกาะกินเข้าไปในเนื้อเหล็ก ผิวเหล็กจะกร่อน และขรุขระ

คำถาม บ้านสร้างมา ๒๒ ปีกว่า พื้นห้องนํ้าชั้นบน รั่ว-ซึม มาก จนฝ้าเพดานชั้นล่างต้องรื้อออกทั้งหมดเพราะมีเชื้อราจะแก้ไขอย่างไรเข้าใจว่ารอบๆท่อนํ้าจะมีรอยร้าว
คำตอบ
ต้องแก้ปัญหาพื้นร้าวก่อน ด้วยการเอากระเบื้องปูพื้นห้องนํ้าออกสกัดซ่อมรอยร้าวรอบๆ ท่อที่รั่ว-ซึม ด้วยปูนเกร๊าท์ ปูนประเภทไม่หดตัวที่มีขายตามท้องตลาด โดยเทลงไปรอบๆท่อส่วนเพดานชั้นล่างให้ฉาบรอยร้าวด้วยปูนซ่อมเอนกประสงค์ เมื่อทำทุกอย่างเสร็จอย่าเพิ่งรีบปูกระเบื้อง ทดลองใช้ห้องนํ้าไป สัก ๒ สัปดาห์ดูว่ายังรั่ว-ซึม อีกหรือไม่ ถ้าแน่ใจว่าไม่มีแล้วค่อยปูกระเบื้องห้องนํ้า แล้วทำฝ้าเพดานให้เหมือนเดิม
คำถาม พื้นดาดฟ้าเป็นแอ่งมีนํ้าขังและแตกร้าวรั่ว-ซึมจะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ก่อนอื่นให้ขัดล้างพื้นดาดฟ้าให้สะอาด ใช้ปูนปรับระ ดับเททับที่ผิวดาดฟ้าให้บางที่สุด ไม่ควรเกิน ๑ เซนติเมตร มิฉะนั้น จะเป็นการเพิ่มนํ้าหนักให้ดาดฟ้า ปูนปรับระดับจะทำหน้าที่เสริม บริเวณที่เป็นแอ่งให้ผิวสมํ่าเสมอไม่ให้นํ้าขัง จากนั้นจึงค่อยมาแก้ไขปัญหาการรั่ว-ซึมอาจทำระบบกันซึมบนดาดฟ้าก็ได้ แต่ข้อสำคัญ คือ ต้องทำพื้นให้มีความลาดเอียงไปยังจุดนํ้าทิ้งได้

TIPS: พื้นดาดฟ้าเป็นแอ่งเกิดจากเหล็กที่อยู่ในพื้นดาดฟ้าเสื่อมสภาพ ส่งผลให้พื้นปูนแตกร้าว แอ่นตัวลักษณะตกท้องช้างแต่ยังคงสภาพอยู่ได้ เพราะพื้นดาดฟ้าไม่มีนํ้าหนักบรรทุกใดๆ มากดทับ

คำถาม บ้านเป็นตึก ๔ ชั้น คานปูนชั้น ๔ ร้าว ตรงกลาง ปูนหลุดออกมาเป็นชิ้นๆ จะแก้ไขอย่างไรดีคานจะหักหรือไม่ ตึกจะทรุด หรือไม่

คำตอบ การร้าวในลักษณะนี้แนะนำให้เชิญวิศวกรมาช่วย วินิจฉัยรอยร้าว การวินิจฉัยของวิศวกรจะบอกได้ว่า ร้าวแค่ ปูนฉาบหรือร้าวมากจนเป็นสาเหตุให้ตึกทรุดได้ หากร้าวแค่ปูนฉาบ ก็ให้สกัดรอบรอยร้าวแล้วใช้ปูนซ่อมเอนกประสงค์ฉาบซ่อมปิดไปเท่านั้น แต่ถ้าสกัดดูแล้วมีรอยร้าวถึงเนื้อคานจนมองเห็นเหล็กเส้น ที่อยู่ภายในได้ต้องรีบติดต่อหาช่างผู้ชำนาญงานมาดูให้
คำถาม พื้นโรงรถทรุดและแตกร้าวมาก จะแก้ไขอย่างไรดี
คำตอบ สกัดปูนไปตามแนวรอยแตกร้าว กว้าง ๕ ซม. ลึก ๓ ซม. ทำร่องที่สกัดให้สะอาด ใช้ปูนไม่หดตัว ปูนเกร๊าท์ หรือปูนซ่อม เอนกประสงค์ เทลงไปแล้วปาดให้เรียบก็จะแก้ปัญหาได้

TIPS: สาเหตุของการทรุดตัวของโรงรถ โดยมากแล้วเกิด จากดินทรุดตัวโดยธรรมชาติ เมื่อพื้นโรงรถฝากนํ้าหนักไว้กับดิน จึงทรุดตัวตาม แต่เนื่องจากขอบของโรงรถมีการยึดติดกับขอบ ของอาคาร จึงส่งผลให้เกิดการแตกร้าว การป้องกันไม่ให้โรง รถทรุดตัว คือ ทำพื้นฝากนํ้าหนักไว้กับคานหรือตอกเสาเข็มปูพรม ที่พื้นโรงรถ แล้วเทพื้นถ่ายนํ้าหนักลงบนหัวเสาเข็ม ก็จะแก้ ปัญหาการแตกร้าวที่พื้น โรงรถได้

คำถาม กระเบื้องที่ผนังและพื้นห้องนํ้าร้าวมาก จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ให้แกะกระเบื้องที่ร้าวออกมาดู สังเกตว่าผิวที่รองรับทั้งพื้นและผนังนั้นร้าวด้วยหรือไม่ ถ้าไม่ร้าวให้ปูกระเบื้องใหม่ ด้วยปูนกาว ถ้าผิวพื้นหรือผนังแตกร้าวด้วย ควรซ่อมรอยร้าวก่อน จากนั้นค่อยปูกระเบื้องทับ
คำถาม ผนังแตกเป็นรอยเฉียง เป็นอาการของบ้านทรุดหรือไม่ มีวิธีแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ให้ดูว่าผนังแตกเป็นมุมประมาณเท่าไรกับพื้น แตกยาวขึ้นเรื่อยๆ หรือไม่ รอยร้าวขยายกว้างมากขึ้นหรือไม่ มีปูนหลุดร่วงลงมาบ้างหรือไม่ ถ้าทุกคำถาม ตอบว่าไม่ บ้านไม่ทรุด แต่ถ้า ทุกคำถามตอบว่าใช่ แสดงว่าบ้านทรุด ควรปรึกษาวิศวกรทันที
คำถาม รอยแตกร้าวที่ใต้กันสาดตึกแถว จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ สกัดรอยร้าวด้วยเหล็กสกัด ลึกจนถึงเหล็กแล้วขัด ด้วยแปรงลวดจนสนิมเหล็กหลุดออกหมด จากนั้นทำความสะอาดแล้วฉาบด้วยปูนซ่อมเอนกประสงค์หรือเคมีภณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ซ่อมรอย แตกร้าวทั่วไป
คำถาม โคนเสาบ้านทุกต้น ร้าวสูง ๑ เมตร มีแนวทางแก้ไข อย่างไร
คำตอบ ให้ซ่อมทีละต้น ด้วยการสกัดปูนที่หลุดร่วงออก ถ้าสกัดไปจนเห็นเหล็กที่อยู่ภายใน ให้ดูว่าเหล็กเป็นสนิมมากหรือไม่ ขัดสนิมออกแล้วเหล็กขาดด้วยหรือไม่ ถ้าเหล็กขาดให้เชื่อม เหล็กเสริมเข้าไปใหม่ ถ้าสกัดไปแล้วปูนไม่ได้หลุดร่วงจนเห็นเหล็ก ที่อยู่ภายใน ก็สกัดปูนที่ร้าวนั้นออกให้หมด เทปูนเกร๊าท์เข้าไปก็แก้ ปัญหาได้แล้ว
คำถาม ใต้พื้นชั้น ๒ ของบ้าน เป็นพื้นสำเร็จแบบตัวยู มอง เห็นรอยร้าว จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ให้สกัดพื้นบริเวณรอยร้าวลึกประมาณ ๑/๒ซม. ยาวไปตามรอยร้าว แล้วใช้ปูนซ่อมสำเร็จรูปฉาบทับไปตามร่องที่ สกัดนั้น ตกแต่งฉาบให้เรียบก็เสร็จ
คำถาม ต่อเติมครัวไปหลังบ้าน รอยต่อร้าวมาก แก้ปัญหา อย่างไร
คำตอบ ให้สกัดผนังให้เป็นร่องไปตามแนวที่ร้าว แล้วใช้ใบตัดผิวคอนกรีต หรือ “ลูกหมู” ตัดแนวร่องให้ตรงจากบนลงล่าง (ให้ร่อง ลึกเป็น ๑/๒ เท่าของความกว้าง เช่น ร่องกว้าง ๒ ซม. ควรให้ร่อง ลึกประมาณ ๑ ซม.) ทำความสะอาดร่องแล้วอุดด้วยซิลิโคนชนิดทนแสงอาทิตย์ หรือที่เรืยก’ว่า “โพลี ยูริเทน”
คำถาม ต่อเติมโรงรถด้านหน้า มีรอยร้าวที่จุดต่อมาก นํ้ารั่ว ซึม ปีกปูนเดิมแตกร้าว จะแก้ไขอย่างไรคำตอบ ถ้าจุดรอยต่อมีความกว้างมากกว่า ๑ ซม. ให้ใช้ อะลูมิเนียมรูปตัวแอล กว้าง ๔ นิ้ว มาปิดรอยต่อแล้วยึดด้วยสกรู ไว้ด้านเดียว หรือใช้แผ่นลังกะสีกว้าง ๖๐ ซม. มาพับเป็นรูปตัวแอล ตอกด้วยตะปูติดกับตัวบ้าน อีกด้านหนึ่งปล่อยเป็นอิสระไปบน หลังคาก็ได้ครับ

คำถาม ตึกแถว ๔ ชั้น วางถังนํ้าไว้ ๕๐๐ ลิตร พื้นร้าวมาก จะแก้ไขอย่างไร

คำตอบ ควรลดปริมาณนํ้าในถังลงมาให้เหลือ ๑/๒ ถัง ส่วนรอยร้าวให้สกัดแนวร้าวทั้งหมดให้ลึกลงประมาณ ๒.๕ ซม. สกัดรอยร้าวให้กว้างประมาณ ๒ ซม. ใช้ปูนซีเมนต์ใม่หดตัวหรือ นอนซริ้งค์ เทลงไปตามกรรมวิธีที่แนะนำไว้ข้างถุง
คำถาม ส่วนที่ต่อเติมใช้เข็มยาวกว่าตัวบ้าน ปรากฏว่าผนัง ร้าวมาก จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ การร้าวของบ้านเกิดจากการทรุดตัวไม่เท่ากันของฐานราก ระหว่างเสาเข็มยาวและเสาเข็มสั้นครับ แก้ปัญหาโดย พยายามตัดรอยต่อระหว่างตัวบ้านกับส่วนที่ต่อเติมออกจากกัน ๒ ๓ จุด ใช้ซิลิโคนอุดเข้าไปในร่องของรอยต่อนั้นถ้ารอยต่ออยู่ภาย นอกให้ใช้สารประเภทโพลียูริเทน

หากที่ผนังร้าวมาก ทั้ง ๒ ผนัง ควรปรึกษาผู้ชำนาญงานซ่อม ดีดอาคารขึ้น จะแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดกว่าครับ คำถาม ผนังเบาจะช่วยไม่ให้ผนังร้าวหรือไม่ คำตอบ ผนังเบาเช่น วัสดุแผ่นที่มี’โครงเคร่า เช่น ผนัง Eter Board (อีเทอร์บอร์ด) หรือผนังอื่น แล้วมีโครงเป็นไม้ หรือเป็นโครง เหล็กอาบสังกะสี มีส่วนที่จะช่วยป้องกันการแตกร้าวได้ เพราะตัวโครงมีความยืดหยุ่นประกอบกับวิธีการทำงานเป็นวิธีทำแบบระบบ แห้ง คือไม่ต้องผสมปูน ไม่ต้องฉาบ
คำถาม ผนังด้านทิศตะวันตก มีรอยร้าวมากจะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ รอยแตกร้าวลายงา ที่ผนังปูนโดยเฉพาะด้านทิศตะ วันตก อาจแก้ไขได้ด้วยวิธีการของสี โดยใช้สีที่ยืดหยุ่นหรือใช้วัสดุ ประ๓ท ปกปิดแตกลายงา เซ่น สี Cover Crack หรือสีประเภท ๗ IN ๑ หรือ ๓ IN ๑ จะแก้ไขได้ง่ายกว่า
คำถาม ต่อผนังรั้วให้สูงขึ้น มีรอยร้าวที่รอยต่อจะแก้ไขอย่างไร

คำตอบ สกัดตรงรอยต่อตลอดแนวที่ร้าว อุดด้วยสารประ๓ท โพลียูริเทรน ซึ่งเป็นชิลิโคนชนิดทนแสงอาทิตย์ แล้วใช้วัสดุประ๓ท ชะครัลิกที่ยืดหยุ่นตัวทาทับร่อง

TIPS: คุณสมบ้ติของวัสดุอุดรอยร้าวแต่ละประเภท โพสียูริเทรน : ยึดเกาะกับคอนกรีต ไม้ อะลูมิเนียม และผนัง ต่างๆ ได้ดี ทาสีทับได้ทนแสงอาทิตย์

อะคริลิก : ยืดหยุ่นตัวได้ไม่มากนัก เหมาะกับงานภายใน
ซิลิโคน : ยืดหยุ่นตัวได้ไม่มาก ทาสีทับไม่ได้

คำถาม คานทับหลังระเบียงแตกร้าวมีคราบดำมาก จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ การแตกร้าวบริเวณคานทับหลังโดยมากแตกร้าวเฉพาะผิวของปูนฉาบเกิดจากแรงตึงผิวของปูนฉาบและสี วิธีแก้ไข คือ ขจัดคราบด้วยการใช้แปรงลวดกับนํ้าขัดออก ทิ้งไว้ให้แห้ง ใช้ สีรองพื้นปูนเก่า ทาทับไป ๑ เที่ยว ทิ้งไว้ ๒ ชั่วโมง ทาสีจริงสีเดิม ทับเที่ยวที่ ๑ ทิ้งไว้อีก ๒ ชั่วโมง จากนั้นจึงทาสีทับเที่ยวสุดท้าย

คำถาม พื้นดาดฟ้า ที่ขอบคานมีรอยร้าวไปตามแนวคาน จะแก้ไขอย่างไร

คำตอบ ขอบคานที่ดาดฟ้าร้าว มักเกิดจากคุณภาพของ การก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มแรกไม่ดีพอ เช่น เสริมเหล็กไม่พอ คุณภาพ ของคอนกรีตไม่ดีพอ การเขย่าคอนกริตไม่ดีพอ ความหนาของ คอนกรีตไม่ตรงตามแบบ เป็นต้น ให้สกัดแนวร้าวตลอดไปตาม รอยร้าว กว้างประมาณ๑/๒ ซม. ใช้อีพ๊อกซี่ช่อมรอยร้าวหยอดไปตามแนวที่สกัด อีพ๊อกซี่จะไหลเข้าไปอุดตามช่องที่ร้าว ก็แก้ไขปัญหาได้
คำถาม เสาชั้น ๒ มีรอยร้าวเป็นเส้นขวางจะแก้ไข อย่างไร
คำตอบ สกัดดูรอยร้าว ถ้าแตกร้าวเฉพาะปูนฉาบก็สกัด แล้วฉาบใหม่ ถ้ารอยแตกร้าวเกิดขึ้นที่ตัวเสาปูน ควรหาผู้ชำนาญ ในการซ่อมแซมด้วยวิธีทางวิศวกรรมมาช่วยซ่อมให้ เช่น ใช้วิธีฉีด อีพ๊อกซี่เข้าไปโดยไม่ต้องทุบเสา เป็นต้น
คำถาม พื้นโรงรถส่วนที่ต่อออกไปหน้าบ้านแตกร้าวมาก จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ พยายามตัดผิวปูนที่เททุกช่องๆ ละ ๔ เมตร หรือ ทุกๆ ๓ เมตร เพื่อลดแรงตึงผิวส่วนที่แตกร้าวไปแล้ว จากนั้นให้สกัด ตามรอยที่ร้าวกว้างประมาณ ๒ ซม. ลึกประมาณ ๑/๒ ซม. ใช้ปูนซีเมนต่ไม่หดตัวเทลงไปให้เต็มร่อง
คำถาม ใช้รั้วแทนผนังครัวด้านหนึ่งที่ต่อออกไปหลังบ้าน ปัจจุบันร้าวมาก จะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ สาเหตุของการแตกร้าวเป็นเพราะเสาเข็มของตัวบ้าน และรั้วยาวไม่เท่ากัน ซึ่งหากยังต้องการใช้รั้วเป็นผนังต่อไป การแก้ ปัญหาการร้าวก็คงทำได้ชั่วคราวเท่านั้น โดยการใช้วัสดุยืดหยุ่นอัด ไปตามแนวที่ร้าว หรืออาจใช้วัสดุประเภท อะคริลิกช่วยซ่อมรอยแตกร้าวก็ได้

TIPS: การต่อเติมครัวด้านหลังบ้าน ควรใช้เสาเข็มที่ยาว เท่ากันกับบ้านหลัก มิฉะนั้นอาจจะเกิดปัญหาการแตกร้าวอันเนื่องมาจากการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันช่องฐานรากบ้านเดิมและฐานรากของครัวที่ต่อเติมใหม่ได้

คำถาม กรวดล้าง/ทรายล้างแตกร้าวเป็นแนวยาวจะแก้ไขอย่างไร
คำตอบ ใช้ปลายตะปูตอกคอนกรีตสกัดไปตามร่องแนวร้าวแล้วใช้ปูนยาแนวสีเดียวกันกับกรวดล้าง/ทรายล้าง ยาแนวไปตาม ร่องแนวร้าว ถ้ารอยร้าวมากให้ตัดสกัดออก ทำทรายล้างใหม่เป็นแผงๆ จะดูสวยงามกว่า
คำถาม หินขัดแตกร้าวตามมุมเสาและมุมอาคารต่างๆ จะ แก้ใขอย่างไร
คำตอบ ถ้าการแตกร้าวนั้นมีไม่มาก ให้สกัดไปตามร่องที่แต ประมาณปลายตะปูตอกคอนกรีต แล้วใช้ปูนซีเมนต์ขาวผสมสีฝุ่น สีเดียวกับบริเวณที่แตกอุดไปตามแนวร่อง เมื่อแห้งแล้วให้ขัดด้วยหิน

TIPS: การแตกร้าวที่โครงสร้างเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เสารับนํ้าหนักมากเกินไป บ้านถกดัดแปลงเป็นโกดังเก็บของ ตึกแถวถูกดัดแปลงเป็นโรงพิมพ์ซึ่งต้องรับนํ้าหนักของเครื่องจักร มากกว่าที่ได้ออกแบบเอาไว้ หรือการก่อสร้างไม่ได้ คุณภาพเป็น ต้น

คุณมาจาก:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>