รอยแตกร้าวที่น่ากลัวในบ้านของคุณ

รอยแตกร้าวรอยร้าว ที่เกิดขึ้นภายในบ้าน มีทั้งที่เป็นอันตราย และไม่เป็นอันตราย รอยร้าวที่เป็นอันตรายและส่งสัญญาณบอกเหตุเตือนเจ้าของบ้านว่าถึงเวลาที่ต้องตระหนักและต้องรีบซ่อมแซมบ้านโเดยเร็ว คือ รอยร้าวที่มีความกว้างเกิน 0.5 มม. (ไส้ดินสอแหย่ลงไปได้) ผนังบ้านมีรอยร้าวในแนวเฉียงทำมุม 45 องศากับพื้น รอยร้าวทีมี การขยายไปเรื่อยๆ ไม่ยอมหยุด ลามไปยังเสาและคาน ทำให้มีคอนกรีตหลุดร่อนออกมาบางส่วน

เมื่อเจ้าของบ้านพบรอยร้าว ไม่ว่าจะเป็นจุดใดของบ้านเจ้า ของบ้านควรให้ความสนใจ เพราะรอยร้าวบางอย่างเป็นตัวบอกเหตุว่า โครงสร้างของบ้านเริ่มมีปัญหา ฉะนั้นหากท่านพบรอยร้าว ขอให้ท่านลองตรวจสอบดูว่า รอยร้าวนั้นยังร้าวต่อไปหรือไม่ดังนี้ ใช้กระจกใสหนาประมาณครึ่งหุน กว้าง 3 ชม. ยาว 5 ซม. (หาซื้อได้ตามร้านกระจกทั่วไป) ติดคร่อมรอยร้าวด้วยกาวประเภท อีพ็อกซี่ เพื่อให้กระจกติดแน่นยึดอยู่กับที่ห่างกันเป็นจุดๆ ละประ มาณ 50 ซม. บันทึกวัน/เดือน/ปี ไว้ที่กระจก ทำการตรวจทุก 2 สัปดาห์ หากร้าวไม่หยุด กระจกที่ติดไว้จะแตก หรือใช้วิธีง่ายๆ โดยการใช้ปากกาขีดเส้นตรงคร่อมรอยร้าวเอาไว้ถ้ารอยร้าวไม่หยุดเส้น ที่ขีดไว้1จะเคลื่อนไม่เป็นเส้นตรง

เมื่อทดสอบแล้วทราบว่ารอยร้าวนั้นย้งร้าวต่อให้สันนิษฐานว่าเกิดความผิดปกติในบ้านอย่างแน่นอนต้องหาสาเหตุของการร้าว ต่อไป รอยร้าวในอาคารมีสาเหตุมากมาย รอยร้าวบางอย่างไม่ก่อให้เกิดอันตรายแต่อย่างใด เช่น รอยร้าวที่ผนังแตกลายงาไปทั่ว เกิดจากการยืดหดต้วของผนังและวัสดุ รวมทังสาเหตุอื่น ทางด้านเทคนิค สามารถแก้ไขได้ง่ายๆ โดยใช้วัสดุประเภทอุดโป๊วรอยแตกร้าว ภายนอก (มีขายตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป) มาอุดโปีวตามแนว แตกร้าว ปฏิบัติตามวิธีระบุไว้ หลังจากนั้นทาสีทับดังเดิมผนังที่แตกลายงาไม่สวยงามก็จะหายไปหรือในการทาสีบ้าน ให้เลือกใช้ที่มี คุณสมบัติปกปิด การแตกร้าวลายงาได้ เพราะสีเหล่านี้มีความ ยืดหยุ่นตัวสูง หากท่านคิดจะทาสีบ้านใหม่ ลองปรึกษาช่างสีว่าท่านต้องการใช้สีประเภทนี้ ปัญหาการแตกลายงาก็จะไม่เกิด คุณพร เขียนจดหมายมาจากท่าพระ ถามว่า บ้านที่วิกฤติ ถึงขั้นจะถล่มลงมาได้นั้นจะมีอะไรบอกเหตุบ้าง จะสังเกตด้วยตาเปล่าอย่างไรโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทางด้านเทคนิคมากนัก

ขอตอบว่า ถ้าบ้านทรุดตัว แม้จะยังไม่ถึงขันถล่มจะมีสิ่งบอกเหตุคือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารจะทรุดตัวเอียงมากจนเรารู้สึกได้ อาคารโยกไหวสั่นสะเทือนผิดปกติ มีเศษวัสดุร่วงหล่นลงมา เช่น เศษคอนกรีต เกิดการผุกร่อนอย่างมากที่โครงสร้าง ได้แก่ เสา คาน มีรอยแตกร้าวกว้างเกิน 0.5 มม. ร้าวไม่หยุดและขยายขึ้น เรื่อยๆ สุดท้าย คือมีเสียงลั่นเปรียะเป็นบางครั้ง บางทีจะเรียกอาการนี้ว่าตึกพูดได้ โดยเฉพาะในเวลากลางคืนที่เงียบสงัดจะได้ยินเสียงชัดเจนขึ้น สิ่งบอกเหตุเหล่านี้คืออาการที่เราสังเกตได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหรือความรู้ด้านเทคนิคอะไรมากนัก ถ้าบ้านของคุณพร มีอาการดังที่ว่ามาก็ต้องปรึกษา วิศวกรผู้ชำนาญการเพื่อทำการซ่อมแซมบ้านเป็นการด่วน

คุณมาจาก:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>